tkaczu32

28 tekstów – auto­rem jest tkaczu32.

Miłość to pew­ność. Niekończący się zachwyt. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2012, 19:34

Nie znam li­tości, bo ona nie chciała poz­nać mnie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 kwietnia 2012, 14:50

Ko­bieta, jest naj­piękniej­szą formą is­tnienia białka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 kwietnia 2012, 21:38

Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 lutego 2011, 14:40

Za­kocha­ni ludzie od­dają so­bie nawza­jem da­ry, o których is­tnieniu nikt nie wie, od­dają cząstkę włas­nej duszy. Uzu­pełniają siebie nawza­jem, a tęskno­ta to znak, że cząstek z każdą se­kundą jest co­raz mniej. Po [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 lutego 2011, 19:22

Wyk­luczyw­szy niemożli­we, to co po­zos­tało mu­si być prawdą. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 grudnia 2010, 16:26

Po­wiem Ci coś, cze­go nie wiesz.
Wszechświat się roz­szerzy a po­tem za­wali. I ten pro­ces będzie pow­tarzać się za każdym ra­zem w nies­kończo­ność. Ale nie wiesz, że za każdym ra­zem wszys­tko będzie działo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 grudnia 2010, 22:38

Le­piej odejść niż wybaczyć? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2010, 21:47

Wiel­kość Wszechświata jest uza­leżniona od mo­cy naszych oczu.


Chodzi tu­taj o to, że jeżeli ktoś ma słaby wzrok no to gra­nicą Wszechświata będzie naj­dal­szy pun­kt, który może zo­baczyć na niebie (np. gwiaz­da), który [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 listopada 2010, 19:16

Są rzeczy których nie wlicza się w suk­ces, to nie sława, pieniądze czy władza. Suk­ces to budzić się ra­no i cie­szyć się na to co mu­simy zro­bić tak bar­dzo ze chcesz wyfrunąć [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 czerwca 2010, 19:53

tkaczu32

tkaczu32

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność